sadsad x
asdasd

BİSSE TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BAŞVURU FORMU

 

 1. BAŞVURU HAKKININ KAPSAMI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 11. maddesi kapsamında Kişisel Veri Sahiplerine bir takım haklar tanınmıştır. Kişisel Veri Sahibi, kendisine tanınan bu hakları veri sorumlusu olarak Bisse Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye (“Şirketimiz”) işbu Başvuru Formunda açıklanan yöntemlerle başvurarak kullanabilecektir. Kişisel Veri Sahibinin hakları aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel Verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel Verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen Kişisel Verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. BAŞVURU YÖNTEMİ

Kişisel Veri Sahiplerinin, haklarına ilişkin başvurularını, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesine uygun bir biçimde, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek diğer yöntemlerle veri sorumlusu olan Şirketimize iletmeleri gerekmektedir. Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak aşağıda yer alan yöntemlerden biri ile yapılabilir. Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması]

Rami Kışla Caddesi Metal Han No:59/A Topçular/İSTANBUL

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

İadeli Taahhütlü Posta veyahut Noter Vasıtasıyla Başvuru

Rami Kışla Caddesi Metal Han No:59/A Topçular/İSTANBUL

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru [Güvenli elektronik imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla başvurması]

 

musteriiliskileri@bisse.com

Elektronik Postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

 

 

 1. TALEBİN KAPSAMI VE VERİ SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kişisel Veri Sahibinin başvurusunun Şirketimiz tarafından sonuçlandırılması ve sonuçların Kişisel Veri Sahibine iletilmesini sağlamak amacıyla aşağıda yer alan bilgilerin Kişisel Veri Sahibi tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Adı Soyadı:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Adresi:

 

Cep Telefonu:

 

E-posta Adresi:

 

Şirketimiz ile arasındaki ilişki:

☐ Müşteri

☐ İş Ortağı

☐ Ziyaretçi

☐ Çalışan Adayı (iş başvurusu/özgeçmiş paylaşımı yapan kişiler)

Başvuru tarihi:……………………………………………………

☐ Eski Çalışan/Emekli: Çalışılan yıllar

……………………………………………………………

☐ Diğer: (Lütfen belirtiniz)

………...............................................................

Şirketimiz ile olan ilişkinin sona erip ermediği:

☐ Devam Ediyor

☐ Sona Erdi

İletişim Adresi

 

 

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRMASI

Kişisel Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerine ilişkin taleplerini Şirketimize Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 13. maddesi doğrultusunda yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmeleri durumunda; Şirketimiz, niteliğine göre talebi, ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz kabul veya gerekçeli red cevabını yazılı olarak veya elektronik ortam vasıtasıyla Kişisel Veri Sahiplerine iletecektir.

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐ Kayıtlı Elektronik Posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Kayıtlı Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname olması gerekmektedir.)

 

İşbu başvuru formu, Kişisel Veri Sahibinin Şirketimiz ile olan ilişkisini tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen Kişisel Verileri eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvuruya doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Şirketimiz hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle Kişisel Verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için, ek evrak ve bilgi (Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Şirketimiz ayrıca Kişisel Veri Sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Kişisel Veri Sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel Veri Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılmasından dolayı Şirketimizin söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvurudan doğan taleplerden dolayı herhangi bir mesuliyeti bulunmadığını kabul eder.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

Adı - Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza:

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.